ISO 16069 er en Europeisk gjeldene norm som omhandler etterlysende merking som et supplemang til NS-EN 1838. ISO 16069 er oversatt til norsk med tilsynelatende store oversettelsesfeil og mangler, slik at man ikke kan forbeholde seg til den Norske oversettelsen.

ISO 16069 påpeker at etterlysende merking ikke skal benyttes i store åpne områder, eller områder med mye mennesker. NS 3926 er prøvd å erstatte NS_EN 1838 av resurspersoner innen miljøet for «etterlyssende» merking. NS3926 har utelatt henvisning til ISO 30061 og den ivaretar ikke Arbeidsplass forskriften 2-13. 1 lux i rømmingsvei og 10% av normalbelysningen (minimum 15lux) på arbeidsplasser med økt fare for personskade ved nettutfall er ikke ivaretatt. NS 3926 med lavtsittende merking og linjemerking for statisk anvisning av rømmingsvei er tiltenkt brukt ved røykfylte rømmingsveier. Merking med etterlysende materiale har utfyllende funksjon og ikke erstattende funksjon i forbindelse med merking av rømmingsveier. Det er veldig viktig å være klar over dette forholdet.

Utdrag fra kommunaldepartemanget: «Når det gjelder veiledningens status, er denne viktig hjelpemiddel under prosjekteringen, men den er IKKE juridisk bindende.» Videre er det å lese: Funksjonene i byggeteknisk forskrift kan også oppfylles ved å benytte løsninger som er beskrevet og dokumentert i Norsk Standard og likeverdige standarder, jf byggeteknisk forskrift kap. 2. En likeverdig standard er en standard som dekker samme fagområde, bygger på de samme forutsetninger, har samme gyldighet og gir tilsvarende kvaliteter. Ansvarlige foretak er således ikke forpliktet til å benytte de aksepterte løsningene som er angitt i veiledningen, men dersom det velges en annen løsning må det kunne dokumenteres at funksjonskravet i forskriften er oppfylt, se blandt annet Frostating lagmannsrett dom av 19. mai 2006. Departementet er kjent med at veiledningen i enkelte tilfeller blir ansett som DET FAKTISK GJELDENE regelverk. En slik tilnærming er IKKE i tråd med intensjonene bak funksjonsbaserte byggeregler.»